1 مطلب پیدا شد
  • انواع سواد از نظر یونسکو

    بر اساس تعریف یونسکو شخص با سواد فردی است که  دارای پارامتر های زیر باشد. ...

    11:36 | 15 آبان 1395 | تحقیق و توسعه ادامه مطلب