2 مطلب پیدا شد
  • احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۷كل كشور

    تبصره -۲بند (ب)- شركتهای در حال واگذاری در سال ،۱۳۹۷مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند. تبصره -5بند (ل) - اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود. ...

    12:06 | 28 فروردین 1397 | تغییرات در قوانین و مقررات ادامه مطلب

  • مقایسه حداقل حقوق ماهانه ایران - سنوات 1380 تا 1397

    حداقل حقوق ماهانه کارگران از سال 1380 تا 1397 در جدول زیر ارائه شده است. بیشترین افزایش حقوق مربوط به سال های 1392 و 1393 با 25 درصد افزایش و کمترین میزان افزایش نیز مربوط به سال 1390 با 9 درصدر افزایش می باشد. ...

    15:41 | 11 فروردین 1397 | تغییرات در قوانین و مقررات ادامه مطلب