2 مطلب پیدا شد
  • نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرآیند اجرای حسابرسی عملکرد

    دکتر محمد علی باقرپور ولاشانی، مصطفی جهانبانی و سمیه ظفرزاده چکیده پیشرفت های تكنولوژیكی، افزایش رقابت و الزام به پاسخگویی در خصوص عملكرد، بقای سازمان های امروزی را در گرو بهبود مستمر عملكرد و افزایش كارایی و اثربخشی قرار داده است. از این رو، بهره مندی از حسابرسی عملكرد، به عنوان یك ضرورت در سازمانها مطرح شده است. ...

    09:33 | 21 خرداد 1397 | تحقیق و توسعه ادامه مطلب

  • ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران

    محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده چکیده نقش و رویکرد حسابرسی داخلی به طور شگفت انگیزی در طی سال های گذشته تغییر نموده به نحوی که در حال حاضر انتظار می رود حسابرسان داخلی علاوه بر ارزش آفرینی از طریق اطمینان بخشی و مشاوره در مدیریت ریسک، کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی به مدیریت در ارزیابی کارایی و اثربخشی عملیاتی، بررسی بازده سرمایه گذاری های مالی و ارائه دانش مربوط به فعالیتهای تجاری کمک نمایند. ...

    13:43 | 5 خرداد 1397 | تحقیق و توسعه ادامه مطلب