احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۷كل كشور

16:36 | 28 فروردین 1397
تبصره -۲بند (ب)- شركتهاي در حال واگذاري در سال ،۱۳۹۷مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ميباشند. تبصره -5بند (ل) - اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي شود.
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397
پیوند مستقیم