مقایسه حداقل حقوق ماهانه ایران - سنوات 1380 تا 1397

20:11 | 11 فروردین 1397
حداقل حقوق ماهانه کارگران از سال 1380 تا 1397 در جدول زیر ارائه شده است. بیشترین افزایش حقوق مربوط به سال های 1392 و 1393 با 25 درصد افزایش و کمترین میزان افزایش نیز مربوط به سال 1390 با 9 درصدر افزایش می باشد.

سال نرخ افزایش حداقل حقوق
1380 24 567,900
1381 23 698,460
1382 23 853,380
1383 23 1,066,020
1384 14 1,225,920
1385 18 1,500,000
1386 22 1,830,000
1387 17 2,196,000
1388 17 2,635,200
1389 13 3,033,000
1390 9 3,303,000
1391 18 3,897,000
1392 25 4,871,250
1393 25 6,089,060
1394 17 7,124,250
1395 14 8,121,640
1396 14.5 و12 9,300,000
1397 19.8 و12 11,141,400


پیوند مستقیم