تاريخچه موسسه


موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاران ابتدا بنام رهيافت مشهد تحت شماره 589 در تاريخ 27 ارديبهشت ماه 1377 در شهرستان مشهد به ثبت رسيد. پس از لازم الاجراء شدن مقررات جامعه حسابداران رسمي ايران، اين موسسه با تدوين استراتژي جديد و تجديد نظر در ساختار سازماني، با هدف گسترش فعاليت از نقطه نظر ایجاد تنوع در ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌اي و گسترش حوزۀ جغرافيايي فعالیت، اقدام به گزينش استان تهران به عنوان ديگر مركز فعاليت خود نموده و در همين راستا نام موسسه نيز به ”موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاران “ تغيير يافته است. با توجه به گسترش بازار خدمات حسابرسی و خدمات مشاوره و مدیریت موسسه مزبور در سال 1394 پس از مدت ها ، درس آموزی از تجارب جهانی و مشورت با وکلای مبرز و به منظور انجام هر چه بهتر مسئولیت‏های حرفه‌ای و قانونی و حضور هر چه موثر در اقتصاد کشور با موسسات آریان‌فراز و دایارایان، ادغام گردید تا با تشکیل یک موسسه بزرگ حسابرسی و خدمات مدیریت نقشی فعال تری در زمینه ارائه خدمات حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی ایفاء نماید. در نتیجه این ادغام، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت طی آگهی شماره 139430400901020680 مورخ 1394/03/10 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت گردید. موسسه در تمامی سال های فعالیت خود بر اساس ارزیابی نهادهای نظارتی ذیل همواره موفق به کسب بالاترین رتبه شده است:
از سال 1382 تاکنون توسط کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی در بالاترین رتبه(خوب، خیلی خوب و الف) طبقه بندی شده است.
از سال 1390 تاکنون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در بالاترین طبقه(طبقه اول) دسته بندی شده است.
پیوند مستقیم