خدمات اطمینان بخشی


الزامات قانونی، وجود بحران‏هاي اقتصادي، سوءاستفاده‏ ها و رسوائي‏هاي مالي در شركت‏ها باعث شده تا تقاضا براي اطمینان بخشي به اطلاعات مالي مورد نياز استفاده‏ كنندگان مختلف افزايش يابد. به­ طور كلي، خدمات اطمینان بخشي به خدماتي اطلاق مي‏شود که طی آن، حسابرس نظر خود را راجع به نتايج حاصل از ارزیابی یا اندازه‏ گیری یک موضوع براساس معیارهای مشخص، جهت افزایش اطمینان استفاده­ کنندگان اظهار می‏نمايد. نهادهاي قانون‏گذار در ايران با وضع قوانيني همچون مبارزه با پولشويي، ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد و آيين‏ نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، بر اهميت نقش اطمینان دهی خدمات حسابرسي تاكيد كرده‏ اند. با توجه به تخصصي شدن كارهاي مختلف و همچنين، توجه بيشتر به مديريت هزينه‏ ها، مديران اقدام به استفاده از خدمات تخصصی موسسات حرفه‏ ای در زمینه‏ های مختلف از جمله خدمات مدیریتی مي‏نمايند. گروه خدمات مدیریتی در راستاي پاسخ  به اين نياز تشكيل گرديده ‏است. عمده خدمات انجام شده در این حیطه عبارتند از:
  • حسابرسی صورت‏های مالی
  • حسابرسی مالیاتی
  • بازرسی قانونی
  • بررسی اجمالی
  • گزارش نسبت به اطلاعات مالی آتی
  • گزارش یافته‏ های عینی
  • امین سبدگردانی سهام
  • حسابرسی امین اوراق بهادار
  • سایر خدمات حسابرسی

پیوند مستقیم