خدمات فنی و مهندسی


ردیف صنعت مشتریان
1 خدمات فنی و مهندسی شرکتهای نارگان، سازه، تهران جنوب، طراحی و مهندسی پتروشیمی، ساختمان و نصب پتروشیمی، کیسون، صانفایر، قدس نیرو، طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (SPEC)، سرمایه‌گذاری مهندسی و ساخت تأسیسات دریائی، نوآوران سویاب صنعت، توسعه و مهندسی پارس، مهندسی ژرف اندیشان فنی گستر پارس، مهندسی صنایع دریاسازه اروند، فن گستر پارس، طراحی و مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا، مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان، مهندسی آب و خاک قدس رضوی، مهندسی سخت آژند، فنی و مهندسی فولاد پویا، بهره‌برداری مترو، واگن‌سازی تهران، صنعتی نیرومحرکه.

پیوند مستقیم