خدمات مدیریت


پیشرفت سریع تکنولوژی و روند رو‏به رشد تغییرات در دنیای تجاری، منجر به ایجاد نیازهای جدید به خدمات حرفه حسابداری و حسابرسی شده است. بخش خدمات مدیریت موسسه قادر است با اتکاء به توان فنی و حرفه‏ ای و بهره‏ گیری ازخوشنامی مدیران ارشد و شورای راهبردی و پشتیبانی بخش تحقیق و توسعه موسسه، خدمات مدیریت باکیفیت به جامعه عرضه نماید. برخی از خدمات مدیریت ارائه شده توسط این بخش به شرح ذیل است:
 • حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
 • حسابرسی عملیاتی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم‏های مالی
 • مشاوره در طراحی و استقرار سیستم کنترل داخلی و ارزیابی آن
 • بررسی، ارزیابی و بهبود چرخه­ ها و فرآیندهای عملیاتی و پشتیبانی
 • اصلاح حساب
 • مشاوره مدیریت مالی
 • مشاوره در امور مالیاتی
 • خدمات ارجاعی از مراجع قضایی
 • ارزیابی سهام
همچنین سایر خدمات مدیریت قابل ارائه توسط این بخش ، به شرح ذیل است:
 • استقرار و ارزیابی سیستم مدیریت ریسک
 • بودجه ­ریزی عملیاتی
 • کمک به استقرار و بکارگیری سیستم گزارشگری مسئولیت اجتماعی
 • حسابرسی زیست‏ محیطی و ایفای مسئولیت اجتماعی
 • حسابرسی تقلب
 • حسابرسی مستمر

پیوند مستقیم