شرایط کلی افراد واجد شرایط


به طور کلی فرایند سنجش و جذب افراد واجد شرایط به شرح زیر است:

سنجش مقدماتی
شرایط سنی
عدم اعتیاد به مواد مخدر
مدارک تحصیلی
معرفی نامه کتبی
 

سنجش نهایی
دانش حرفه ای
تسلط به زبان انگلیسی
داشتن مدارک حرفه ای
سابقه کاری مرتبط
قدرت تجزیه تحلیل و سرپرستی تیم
آزمون های روانشناسی و شخصیت شناختی
 
پیوند مستقیم