شرکای موسسه


شرکای محترم موسسه عبارتند از:

ردیف نام نام خانوادگی
1 منصور اسدزاده
2 مجید صفاتی
3 ایرج جمشیدی فر
4 احمد حسنی
5 حمید خادم
6 سید جمیل خبازسرابی
7 مرتضی عسگری
8 عبدالحسین فرزان
9 فریده محمدی
10 کاظم محمدی
11 سنجر مقبلی
12 حسن منوچهری فر
13 نوروزعلی میر
14 خسرو واشقانی محمدی
15 احمد وحیدنیا
16 سید خضرالله ولی زاده

پیوند مستقیم