شورای راهبردی و اعضای هیات مدیره


مجید صفاتی
عضو شورای راهبردی
احمد حسنی
عضو شورای راهبردی
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره
کاظم محمدی
نائب رئیس هیأت مدیره
سید جمیل خباز سرابی
عضو هیأت مدیره
فریده محمدی
عضو هیأت مدیره
حمید خادم
عضو هیأت مدیره

پیوند مستقیم